علمی - آموزشی

1) ابزار format painter براي .......... به کار مي رود.

الف) کپي کردن يک پاراگراف از محلي به محل ديگر 

ب) کپي کردن قالب بندي يک پاراگراف از محلي به محل ديگر

ج) جابجا کردن يک پاراگراف از محلي به محل ديگر

د) همه موارد

2) کدام گزينه در کادر محاوره اي format cells  قابل اجرا است؟
الف) انتخاب کادر براي خانه ها  ب) تعيين فونت متن محتواي خانه ها

ج) تعيين رنگ زمينه براي خانه ها د) همه موارد

3) کدام يک از موارد زير مجموع محتواي خانه هاي a1  تا b5  را محاسبه ميکند؟

الف)sum(A1,B5)    ب) count(A1:B5)

ج)  sum(A1:B5)  د)average(A1,B5)

4)کدام گزينه محتواي يک خانه را بر اساس واحد پول نمايش مي دهد؟

الف) currency ب)number ج)text د) accounting

5)توسط کداميک از توابع زير مي توان ميانگين اعداد موجود در يک محدوده از صفحه کاري را محاسبه کرد؟
الف)
max,sum ب)min,sum ج)count,sum د)round,sum

6) براي اينکه متن موجود در يک خانه (cell) تحت يک زاويه معين قرار گيرد از کدام گزينه زير بايد استفاده نمود؟
الف)
format----->format cell-----> font

ب)format-----> format cell-----> alignment

ج)format-----> format cell-----> border

د)format-----> format cell-----> patterns

7) کدام ابزار براي جمع کردن اعداد موجود در يک ستون انتخاب شده به کار مِِِِِي رود؟
الف)   ب) ج) د)

8) براي تغيير نام يک Sheet  :

الف) روي نام sheet  دو بار کليک کرده و نام جديد را وارد مي کنيم.

ب) از منوي file  گزينه rename  را انتخاب مي کنيم.

ج)روي نام Sheet  راست کليک کرده گزينه Rename  را انتخاب مي کنيم.

د) الف و ج گزينه هاي صحيح اند.

9) انشعاب فايلهاي Excel کدام است؟

الف) .Doc ب) .xls ج) .xlt د).txt

10) کداميک از موارد زير مي تواند آدرس يک سلول باشد؟

الف) 1A ب) ZZ1 ج) IV44  د) VI44

11) براي آشکار کردن يک نوار ابزار :

الف) گزينه ToolBars را از منوي View انتخاب مي کنيم

ب) گزينه ToolBars را از منوي Window انتخاب مي کنيم

ج) گزينه Show را از منوي Toolbars انتخاب مي کنيم

د) گزينه ToolBars را از منوي Show انتخاب مي کنيم

12) براي درج تاريخ جاري از کدام کليدهاي ميانبر بايد استفاده کنيم؟

الف) Ctrl + shift + ; ب) Ctrl + shift + , ج) Ctrl + , د) Ctrl + ;

13) اگر توالي Format àcolumn à Hide را اجرا کنيم :

الف) ستون انتخاب شده حذف مي شود 

 ب) داده هاي ستون انتخاب شده مخفي مي شود

ج) ستون انتخاب شده مخفي شده ولي داده هايش حذف نمي شود

د) ستون انتخاب شده مخفي شده و داده هايش حذف مي شود

14) براي ثابت کردن عرض ستونها به اندازه محتواي آنها:

الف) بر روي ستون مورد نظر دوبار کليک مي کنيم

ب) بر روي حاشيه سمت راست ستون مورد نظر دو بار کليک مي کنيم

ج) حاشيه سمت راست ستون مورد نظر را به ميزان کافي Drag & Drop مي کنيم.

د) ب و ج صحيح است

15) اگر بخواهيم در هنگام وارد کردن اطلاعات عنوان سطرها را مشاهده کنيم:

الف) از منوي Window گزينه Split را اجرا مي کنيم

ب) از منوي Data گزينه Split را اجرا مي کنيم

ج) از منوي Window گزينهFreeze را اجرا مي کنيم

د) از منوي Data گزينه Freeze را اجرا مي کنيم

 

 

 

16) فرض کنيد جدول زير را داريم:

رديف

نام

نام خانوادگي

معدل

1

احمد

احمدي

18

2

احمد

احمد نيا

17

3

ناصر

احمدي

16

4

ناصر

احمدنيا

17

کداميک از گزينه هاي زير در منوي DataàSortباعث خواهد شد که ترتيب جدول به صورت 3 و 1 و 4 و 2 شود؟

الف) نام : نزولي معدل : صعودي نام خانوادگي : نزولي

ب) نام خانوادگي: نزولي معدل : صعودي نام : نزولي

ج) نام خانوادگي: صعودي معدل : صعودي نام : نزولي

د) نام خانوادگي: نزولي نام : نزولي معدل : صعودي

17) براي افزودن چند برگه جديد :

الف) روي برگه مورد نظر راست کليک کرده و Insert را انتخاب مي کنيم

ب) به تعداد مورد نظر برگه انتخاب کرده و روي يکي از آنها راست کليک کرده و Insert را انتخاب مي کنيم

ج) به تعداد مورد نظر برگه انتخاب کرده و دکمه Insert را از صفحه کليد مي زنيم

د) موارد ب و ج درست است

18) براي تغيير مسير پيش فرض ذخيره فايل صفحه گسترده از کدام گزينه استفاده مي کنيم؟

الف) Tools à Options à Save ب) Tools à Options à Edit

ج) Tools à Options à General د) Tools à Options à Security

19) فرمول SUM($A1:$b2) از چه نوع ارجاعي استفاده کرده است؟

الف) ترکيبي ب) مطلق ج) به سبک A1 د) 3-D

20) فرض کنيد فروشگاهي مي خواهد به مشترياني که بيش از 5000 ريالخريد مي کنند 10% تخفيف دهد کدام يک از فرمولهاي زير اين کار را انجام ميدهد؟ (A3 سلولي است که مبلغ قابل پرداخت در آن قرار مي گيرد)

الف) IF(A3>=5000,A3,90*A3/100) ب) 90*A3/100

ج) COUNT(90*A3/100) د) IF(A3>=5000,90*A3/100,A3)

21) خطاي #VALUE به چه علتي رخ مي دهد؟

الف) وقتي عرض سلولها براي نمايش مقدار فرمول کافي نيست

ب) در فرمول رياضي وارد شده به جاي مقادير عددي از مقادير متني استفاده شده است

ج) وقتي که سلول ارجاع شده وجود نداشته باشد

د) در فرمول رياضي وارد شده به جاي مقادير متني از مقادير عددي استفاده شده است

22) اگر بخواهيم محتويات چند سلول را ادغام و محتويات آنها را از وسط تراز کنيم از کدام گزينه بايد استفاده کرد؟

الف)  ب) ج)  د)

23) براي ويرايش و تغيير قالب بندي قسمتهاي مختلف يک نمودار :

الف) بر روي عنصر مورد نظر دوبار کليک مي کنيم

ب) گزينه Format Object  را از منوي Format اجرا مي کنيم

ج) هر دو د) هيچکدام

24) براي تغيير نوع نمودار:

الف) گزينه Chart Type را از منوي Chart  اجرا مي کنيم

ب) گزينه Chart Options را از منوي Chart  اجرا مي کنيم

ج) گزينه Chart Options را از منوي Tools اجرا مي کنيم

د) گزينه Chart Type را از منوي Tools  اجرا مي کنيم

25) براي تعيين ميزان کيفيت چاپ از کدام گزينه استفاده مي کنيم؟

الف) File à Page Setup à Page à Paper Size

ب) File à Page Setup à Page àLandScape

ج) File à Page Setup à Page àPrint Quality

د) File à Page Setup à Page àPrint

26) براي درج زمان جاري در قسمت Header از کدام گزينه استفاده مي کنيم؟

الف) ب)   ج) د)

 

27) دستور Clear Print Area از زير منوي Print Area از منوي File براي ........ به کار ميرود.

الف) تعيين محدوده چاپ ب) پاک کردن محدوده چاپ 

ج) دستور چاپ  د) لغو دستور چاپ

28) براي کنترل شکستگي صفحات از کدام گزينه استفاده مي کنيم؟

الف) Page Break ب) Print Preview ج) View د) Page Setup

29) براي چاپ خطوط شبکه اي سلولها :

الف) File à Page Setup àPage  ب) File à Page Setup àMargins

ج) File à Page Setup àHeader/Footer د) File à Page Setup àSheet

30) اگر بخواهيم از تمامي کتاب کار پرينت بگيريم:

الف) Fileà Printà Print Range ب) Fileà Printà Selection

ج) Fileà PrintàEntire Work Book د) Fileà PrintàActive Sheets

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 16:37  توسط محمد حسین خوشنام |